Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Lieberwerth B.V.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Overeenkomst en totstandkoming

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid Advocatenkantoor Lieberwerth BV (hierna: “AL”), en haar cliënt (“de cliënt”). De Voorwaarden gelden ook voor alle opvolgende overeenkomsten en rechtsbetrekkingen.

1.2. Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de cliënt en AL. Dat geldt ongeacht of het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaaldepersoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

1.3. AL is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

indien:

  1. a) tussen AL en de cliënt verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost;
  2. b) de cliënt surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of wanneer deze in staat van surseance of faillissement verkeert;
  3. c) de cliënt om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft verzocht of deze regeling van toepassing is

1.4. Onder meer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is AL verplicht om de identiteit van haar cliënten vast te stellen en onder bepaaldeomstandigheden (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Voor zover nodig geeft de cliënt AL hiervoor toestemming.

1.5. AL verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt in het kader van haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook zal zij deze in een bestand opnemen voormarketingdoeleinden. Op eerste verzoek van de cliënt zal AL deze uit laatstgenoemd bestand verwijderen.

 

Artikel 2 | Inschakelen derden

2.1. Wanneer AL dat nuttig of noodzakelijk acht kan zij in eigen persoon of als vertegenwoordiger van de cliënt derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

2.2. Voor zover mogelijk zal AL de inschakeling van derden vooraf met de cliënt afstemmen, tenzij het gaat om procesadvocaten of deurwaarders.

2.3. Aansprakelijkheid van AL voor door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

2.4. AL is gemachtigd de algemene voorwaarden (inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) die de derde hanteert (mede) namens de cliënt te aanvaarden.

 

Artikel 3 | Aansprakelijkheid jegens derden

3.1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden van AL

en de resultaten daarvan.

3.2. De cliënt vrijwaart AL voor alle (gepretendeerde) aanspraken van derden die verband houden met de overeenkomst tussen AL en de cliënt alsmede voor alle in verband met die aansprakendoor AL te maken kosten.

Artikel 4 | Betaling en facturering

4.1. Facturering van de werkzaamheden vindt in beginsel maandelijks plaats op basis van nacalculatie overeenkomstig het uurtarief van de betrokken personen, zoals dat geldt op het momentvan uitvoering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de aanvang van werkzaamheden betaalt de client aan AL een voorschot, dat met de laatste declaratie wordt verrekend.

4.2. AL mag haar tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door AL gehanteerde tarieven en kostenindicaties exclusief btw.

4.4. De kosten die niet in de tarieven van AL zijn inbegrepen (verschotten) komen voor rekening van de cliënt. Het gaat hierbij onder meer om de kosten voor derden als bedoeld in artikel 2 vandeze Voorwaarden, griffierechten en reis- en verblijfkosten.

4.5. AL heeft het recht om aan de cliënt voorschotten in rekening te brengen en steeds pas werkzaamheden te verrichten nadat zij het daartoe strekkende voorschot heeft ontvangen.

4.6. Op eerste verzoek van AL dient de cliënt tot genoegen van AL

zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

4.7. De cliënt dient te betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke daarvan geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4.8. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt in verzuim zonder dat een

ingebrekestelling nodig is. De cliënt is vanaf het moment van intreden van het verzuim aan AL een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Ook is de cliënt vanaf dat momentbuitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente. Als de cliënt een consument is geldt het tarief volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

4.9. In het geval van een eventuele procedure tussen AL en de cliënt is de cliënt naast nakoming van diens verplichtingen tevens gehouden om de in verband daarmee daadwerkelijk door ALgemaakte kosten te vergoeden.

4.10. Opschorting en verrekening door de cliënt zijn uitgesloten.

 

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

5.1. Iedere aansprakelijkheid van AL jegens de cliënt is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door AL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd methet bedrag van het eigen risico dat AL conform de polisvoorwaarden verschuldigd is.

5.2. De aansprakelijkheid van AL voor schade aan personen of zaken is

beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed, te vermeerderen met het eigen risico dat AL op grond van de polisvoorwaarden verschuldigd is.

5.3. Indien en voor zover geen uitkering onder vorenbedoelde verzekeringen plaatsvindt is de aansprakelijkheid van AL beperkt tot maximaal 5.000,-, tenzij het bedrag dat de cliënt voor dewerkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan aan AL heeft betaald lager is. In het laatstgenoemde geval is de aansprakelijkheid van AL beperkt tot dat lagere bedrag.

5.4. Iedere aansprakelijkheid van (rechts)personen die direct of indirect aan AL zijn of waren verbonden is uitgesloten. Hieronder vallen onder meer (oud-)werknemers, adviseurs en (middellijk)aandeelhouders.

5.5. AL heeft deze Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van de in het

vorige lid genoemde personen. Zij kunnen zich te allen tijde daarop beroepen.

5.6. Iedere aanspraak van de cliënt verjaart na verloop van één jaar na aanvang van de dag die volgt op degene waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met AL als dedaarvoor (vermoedelijk) aansprakelijke persoon.

 

Artikel 6 | Rechtskeuze, klachtenregeling en forumkeuze

6.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en AL

is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van AL dient hij zijn klacht eerst conform de klachtenregeling van AL voor te leggen aan de

daarin genoemde klachtenfunctionaris. De klachtenregeling is beschikbaar op www.advocatenkantoorlieberwerth.nl/klachtenregeling.

6.3. Alle geschillen die tussen de cliënt en AL mochten ontstaan en die na het doorlopen van de klachtenregeling van AL niet naar tevredenheid van één van beide partijen in der minne kunnenworden opgelost, kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.

 

 

Advocatenkantoor Lieberwerth B.V. is gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80484867.